Jdi na obsah Jdi na menu

Jak převádět nemovitosti?

 

Cílem tohoto příspěvku je upozornit  na základní věci, na které je třeba dávat si pozor při převádění nemovitostí. V první řadě by měl ten, kdo nemovitost kupuje požadovat od toho, kdo ji převádí doložení toho, že je oprávněn s nemovitostí disponovat, tedy nabývací titul případně plnou moc od vlastníka nemovitosti,pokud nejedná s vlastníkem osobně. Dále výpis z příslušného listu vlastnictví katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí obsahuje soubor údajů o nemovitostech, zejména jejich soupis a popis. Z listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána sedá zjistit, zda na nemovitosti není zatížena např.věcným břemenem, zástavním právem či zda není prodávána v rámci exekuce. Pokud má nemovitost z pohledu kupujícího nějakou právní vadu, měl by kupující a prodávající věc řešit a je na kupujícím, aby zvážil, zda má i za těchto okolností o koupi nemovitosti zájem.

Asi nejčastěji dochází k převodu nemovitostí na základě kupní smlouvy. Tato se vždy, bez ohledu na to zda se jedná o fyzické či právnické osoby řídí  § 588 občanského zákoníku. Ke své platnosti musí kupní smlouva obsahovat alespoň podstatné náležitosti požadované zákonem, kterými jsou u kupní smlouvy určení předmětu koupě a dohoda o kupní ceně. V zájmu právní jistoty je obvyklé, že je prodávajícímu při podpisu smlouvy či podání návrhu na vklad zaplacena pouze část kupní ceny formou zálohy a zbývající část kupní ceny poukázána do úschovy, a to buď notářské, advokátní či bankovní, a to do doby než se kupující stane vlastníkem nemovitosti.  Je též třeba aby byly přesně specifikovány i smluvní strany, kterých se smluvní vztah týká. Pokud některá z otázek, které nejsou podstatnými z hlediska zákona pro platnost smlouvy není ve smlouvě upravena, řídí se podpůrně občanským zákoníkem. Výhodou pochopitelně vždy je upravit ve smlouvě vše na míru tak, aby to vyhovovalo konkrétnímu smluvnímu vztahu. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny.

K tomu, aby nastaly účinky platně uzavřené kupní smlouvy musí být proveden příslušným katastrálním úřadem zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. To se děje na návrh, který podávají buď všichni účastníci právního úkonu nebo některý z nich.  Náležitosti návrhu upravuje § 4 zákona č. 265/1992 Sb. Jeho přílohou musí být

a) listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřený opis (kopie) 2) v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení; jedná-li se o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, v počtu ještě o dva větším pro každý další katastrální úřad,
b) plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem,  
c) výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku, nebo úředně ověřený opis (kopie) takového výpisu,
d) listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. lednem 1993, nebo úředně ověřený opis (kopie) takové listiny,
e) úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce.  ( Pokud je to příliš dlouhé, lze část označenou červeně vypustit a do předchozí věty doplnit …Náležitosti návrhu včetně jeho příloh..)   

Jestliže je vše v pořádku a katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu vlastnického práva  a ten je proveden, vlastnické právo k nemovitosti vzniká zpětně, s účinky ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva. Poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva se řídí zákonem č. 634/2004 Sb. a činí Kč 500,- za přijetí návrhu na povolení vkladu.

Ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb. je převodce poplatníkem daně z převodu nemovitosti. Nabyvatel je vůči správnímu orgánu ručitelem, proto je vhodné ponechat část kupní ceny odpovídající dani z převodu nemovitosti v úschově a smluvně upravit podmínky zaplacení dani tak, aby měl nabyvatel jistotu, že daň bude skutečně zaplacena. Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.  Ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 357/1992 Sb. je základem daně z převodu nemovitostí cena zjištěná  na základě znaleckého posudku podle zákona 151/1997 Sb. v pozdějším znění, platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná. Daň činí 3% ze základu daně.
Pokud je doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti kratší než 5 let, nebude tento příjem z prodeje osvobozen od daně příjmu ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 586/1992 Sb. je tedy nezbytné zabývat se v souvislosti s převodem nemovitostí též problematikou daně z příjmu

 

Komentáře

Přehled komentářů

Rachaelslame - Сорокина Екатерина Александровна и вымогательство взяток

16. 11. 2019 4:43

Жажда наживы и страх потерять выгоду у Сорокиной Екатерины Александровны пробуждаются в пору экзаменов и зачетов!
Ей точно известно, как защита важна и ДОРОГА для студентов.
Доцент кафедры Сорокина Екатерина Александровна, действуя по предварительному сговору с Климовой Дианой Викторовной, заведующим кафедрой - В.А. Аксеновым, не то что поимеют последние деньги со студентов, но и душу!
Бесконечные замечания по оформлению работ говоряшие о возрастании цены защиты!
Ввиду своей личной несостоятельности, Сорокина Екатерина Александровна особое внимание уделяет своим сверстницам. С особым унижением получают девушки в положении.

JorgeOptip - Do you have any tips on how to fix my problem?((

15. 11. 2019 5:38

Many thanks for sharing with us, I always find out something new from your posts.
howtowritecollegeapplicationessays.blogspot.com/
howtowritenarrativeessays824.blogspot.com/
writingscholarshipessays655.blogspot.com/
collegeessaywriting33897.blogspot.com/
essaywritinghelp972.blogspot.com/

WilliamBigop - Casino Onion 2019

14. 11. 2019 16:06

Здравствуйте!
Необыкновенно интересный сайт.

Много приколов...PVP, Гашишь, Амф, План, и т.д.
Жми на сайт:
<b>
https://frankcasinos-play.com/otzyvy-kazino-frank/
Индивидуалки

франк казино официальный

Спайс


</b>

ищу работу на своей машине такси - диспетчер оператор без опыта вакансии

14. 11. 2019 6:37

One more thing that I wish for to share at this time is that, whatever you are using free blogging service but if you don’t update your webpage on regularly basis then it’s no more attraction.

EdithNah - Unlimited Movies Netflix & CBO - Free trial

13. 11. 2019 2:35

LIMITED PROMOTION Get 6 months free Trial Subscription for Netflix and CBO to watch unlimited movies
Take your trial now at: https://giveawaylimited.com/movies

Cecilanogs - New,s 2019 -2020

10. 11. 2019 19:38

Diamont Law, Эстония https://diamont.ee/ Вид на жительство, Гражданство, Регистрация компаний, оффошов, фирм, Готовые компании, Банковские счета, Крипто-лицензии, Э-резиденство в Эстонии

LarryNus - Сорокина Екатерина Александровна коррупционерка в МИИТе

9. 11. 2019 4:14

Нелегка жизнь слушателей кафедры «Техносферная безопасность» МИИТ! Экзамены и зачеты сдаются только через личную кассу кандидата наук кафедры Сорокиной Екатерины Александровны.
Кандидат наук кафедры Сорокина Екатерина Александровна ведет себя беспечно, потому что является фавориткой заведующего кафедрой - Аксенова Владимира Алексеевича

DarioPoM - Устройство UKP-66

9. 11. 2019 1:51


Очень понравился домофон без трубки УКП-66. Нашёл в интернете сайт, заказал, установил вызов идет, принимает, но в ней ничего не слышно, и кнопка не срабатывает. Не хочется возвращать уж очень она мне понравилась, может, кто знает, как решить проблему. В домофонной компании которая нас обслуживает говорят, что про неё ничего не знают и не могут гарантировать её работу. Может кто-то подскажет как заставить работать устройство

Dennishon - News 2019

7. 11. 2019 7:31

Love. Hot Sex. Fun. You can find all this on the site https://beautygirl.online/

StevenRag - Russian Army Goods - low prices for !!!

6. 11. 2019 12:06

https://russian-army-goods.com/suits/summer-clothes/suit-camouflage-izlom

GraffVetly - Графской Виктор Николаевич

3. 11. 2019 22:43

Графской Виктор Николаевич 1975 года рождения, уроженец г.Москва.

Финансовый советник и ведущий аналитик инвестиционной компании "Атон". Плодотворно сотрудничал с "E3 Investment", известной успешными вложениями в высоколиквидную недвижимость.

Активный участник многих бизнес форумов, выступающий с актуальными докладами и предлагающий решения в сложных аспектах малого и среднего бизнеса.

Виктор Николаевич, неоднократно был отмечен в активном привлечении инвестиций в сельское хозяйство Краснодарского края. Нельзя не отметить пользу от общественной деятельности в Московском регионе, такую как благотворительность и меценатство.

Georgefen - Сорокина Екатерина Александровна и шантаж преподавателей

2. 11. 2019 16:06

Сорокина Екатерина Александровна и шантаж преподавателей
Безграмотная сотрудница кафедры МИИТа «Техносферная безопасность» Сорокина Екатерина Александровна получила образование сомнительным путем. Работая в ВУЗе, Сорокина Екатерина шантажировала преподавателей кафедр, что те будут наказаны руководством (Аксеновым Владимиром Алексеевичем), если просто не поставят в зачетку отметку. Учитывая "теплые" отношения Сорокиной Е.А. с Аксеновым В.А.

Camerontab - Тютрина Арина торгует плотью

1. 11. 2019 21:13

Пизда и жопа блещет, как витрина, торгует юной плотью Тютрина Арина.
Ее не напугать корявым хуем и дилдосом - вопрос ее лишь в наличии бабосов.
Плати и пользуй дырочки Арины, они дешевле Люды и Марины.
Ее ебут чечены и буряты, татары, даги, негры с Барбадоса, - ее не парит, важен лишь размер взноса.

видео
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da7361c9ff39
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da73556e00ec
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da62f3178ea5
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da62ed942962
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da626e13e6f8
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da625d527156
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da6231b27f6c
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da62239afb9c
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da6218a74c7b
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da6206e20058
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da61fa02d537
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da61d37ab902
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da61892dad08
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da610adaf5ce
https://rt.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5da6025723339

фото
https://rt.pornhub.com/album/43213761

StevenRag - Russian Army Goods - low prices for !!!

1. 11. 2019 19:08

https://russian-army-goods.com/suits/winter-clothes/winter-suit-camouflage-blot

RichardTam - Locksmith Tampa

1. 11. 2019 5:49

Locksmith Tampa
https://superlocksmith.net - porn!

Eliszzspeaw - Трейдинг

31. 10. 2019 0:34

Pocket Option https://clck.ru/JQVQG
Криптовалюта https://clck.ru/JQWCK
Франк казино https://clck.ru/JDPN6
Биномо трейдинг https://clck.ru/Dai6n

Pocket Option https://clck.ru/JQVRb
Binance https://clck.ru/JQWCK
FrankCasino https://clck.ru/JDPN6
Binomo https://clck.ru/JQVpc

https://www.youtube.com/watch?v=e36rPciZb1g

Помочь финансово 5536 9138 0823 2983 Mastercard

Hello! I need your help!" Send money! 5536 9138 0823 2983 Mastercard

Jameselupt - Флеш тату для бровей

30. 10. 2019 22:43

Всем привет. Запилил видео на тему Карандаш для бровей эссенс
Не судите строго вот само видео https://youtu.be/7xyK3U1ytZ8

CharlesBiz - Практикующий маг и экстрасенс с многолетним опытом работы

30. 10. 2019 21:12

Дмитрий 89258521541 ясновидящий, приворот черное венчание, возврат мужа, сведение судеб, заговоры на любовь, энергетические воздействия, энергетическая привязка, просмотр жизненной ситуации, чистка от негатива, снятие венца безбрачия, восстановление брака, отворот любовницы от мужа, отворот от соперника.

Отворот любовницы от мужа, Магическая защита отношений, Действенные магические обряды, Действенные магические обряды, Магическая защита семейных отношений, Сделать приворот у мощнейшего мага, Наладить отношения с мужем, Белая магия, Чёрная и белая любовная магия, Обряды и заговоры

AaronReume - Jesus! I did not think this would be so challenging (((

27. 10. 2019 2:52

Thanks for helping people find the information they need. Good stuff as always. Keep up the good work!!!
https://geographyresearchpapertopicideas.blogspot.com
https://highschoolapplicationessays265.blogspot.com
https://adstowriteaanalysispaperon969.blogspot.com
https://writingacomparativeessay167.blogspot.com
https://writingmyessay870.blogspot.com
https://rogerianessaytopics1.blogspot.com/
https://helpdissertation10.blogspot.com
https://writeacomparisonessay247.blogspot.com
https://pptonessaywriting441.blogspot.com
https://legitessaywritingservices84.blogspot.com
https://agoodcollegeessay780.blogspot.com
https://howtowritelawessays293.blogspot.com
https://essayoutlinewriting341.blogspot.com
https://affordableessaywriting915.blogspot.com
https://freeessaysonline339.blogspot.com
https://250wordcollegeessay851.blogspot.com
https://bestessaywritingservices63.blogspot.com
https://statisticsprojectexample.blogspot.com
https://cranewritingpaper989.blogspot.com
https://writingapapaper774.blogspot.com
https://ghostwritingpaper640.blogspot.com
https://animalwritingpaper640.blogspot.com
https://howtowriteaperfectessay423.blogspot.com
https://santawritingpaper541.blogspot.com
https://writeapplicationessay831.blogspot.com
https://stepsofwritinganessay245.blogspot.com
https://writingboardpapers568.blogspot.com
https://admissionessayexamples132.blogspot.com
https://largewritingpaper466.blogspot.com
https://writingaperfectessay846.blogspot.com
https://goodcollegeadmissionessays579.blogspot.com
https://australianessaywritingservice171.blogspot.com
https://docollegeessaysneedtitles958.blogspot.com
https://thehelpmoviereviewessay375.blogspot.com
https://instructionsforwritinganessay426.blogspot.com
https://elementsofessaywriting643.blogspot.com
https://coursework92.blogspot.com
https://learntowriteanessay248.blogspot.com
https://aboutessaywritinginenglish860.blogspot.com
https://howtowriteanessayonyourself954.blogspot.com
https://paperwritingservice756.blogspot.com
https://howtowriteaanalysisessay431.blogspot.com
https://helpwithcollegeessay248.blogspot.com
https://nursingadmissionessayexamples.blogspot.com
https://mitcollegeessays621.blogspot.com
https://customessaywritingservices291.blogspot.com
https://howtowriteessayproposal481.blogspot.com
https://howtowriteamedicalpaper892.blogspot.com
https://termpaperwritinghelp1.blogspot.com/
https://researchproposalexampleapa.blogspot.com

ThomasRitle - Отзывы о сайтах

26. 10. 2019 23:06

Приветик!
Очень такой прикольный сайт.

Море приколов...
На данном сайте Вы можете найти массу отзывов о компаниях
Заходи на сайт:
<b>
https://werecommend.ru/review

</b>