Jdi na obsah Jdi na menu

Smlova o smlouvě budoucí

Smlouvou o smlouvě budoucí se nejméně jedna strana zavazuje uzavřít po vyzvání v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku, budoucí smlouvu, jejíž obsah je ujednán alespoň obecným způsobem.

Zákon někdy označuje smlouvu budoucí jako smlouvu hlavní. Zákon sice mluví o „smlouvě“, avšak samozřejmě je možné, aby účastníci uzavřeli „dohodu o budoucí dohodě“.

Oproti dřívější úpravě není nutné, aby obsah smlouvy hlavní byl přesně vymezen. Ze smlouvy by mělo být jasné, jaký bude předmět hlavní smlouvy, ale podrobnější náležitosti už upraveny být nemusí. Doporučuje se písemná forma a zároveň platí pravidlo, že obě smlouvy by měly mít stejnou formu.

Ve smlovuě by měla být napsaná lhůta, ve které by měla být hlavní smlouva uzavřena. V případě, že taková lhůta chybí, má být hlavní smlouva uzavřena bez zbytečného odkladu po vyzvání jedné ze stran, nejdéle do 1 roku. Nedojde-li k uzavření hlavní smlouvy, má strana, která uzavření požadovala nárok na náhradu škody.

 Smlouva bude řídit již novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

 

tuto smlouvu uzavřely dne 11. 11. 2020 podle ust. § 1785 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „OZ“), následující smluvní strany:
(dále jen „Smlouva“)

 

(A)Petr Pšenička, datum narození 3xxxxxxxxxxxxxxxxxKladno (dále jen „Zavázaný“), a
(B) Lubomír Oves, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxx Praha 7,(dále jen „Oprávněný“)

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zavázaného uzavřít s Oprávněným za podmínek této Smlouvy kupní smlouvu k nemovité věci, a to s obsahem stanoveným v Příloze 1 této Smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“).

1.2 Zavázaný se zavazuje uzavřít s Oprávněným Kupní smlouvu, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude Oprávněným písemně vyzván k jejímu uzavření.

1.3 Oprávněný je oprávněn písemně vyzvat Zavázaného k uzavření Kupní smlouvy ve lhůtě šesti (6) měsíců od podpisu této Smlouvy oběma stranami.

2. Podstatná změna okolností

2.1 Pokud dojde ke změně okolností, z nichž strany při vzniku závazku z této Smlouvy vycházely do té míry, že nelze rozumně požadovat uzavření Kupní smlouvy, povinnost uzavřít Kupní smlouvu zaniká.

2.2 Strana, která se o této podstatné změně okolností dozví, toto neprodleně oznámí straně druhé. Pokud takto neučiní, nahradí druhé straně škodu vzniklou z tohoto prodlení, či opomenutí.

2.3 Ustanovení článku 2.1 se nepoužije, pokud byla změna okolností způsobena jednáním či opomenutím jedné ze stran k tíži druhé strany.

3. Smluvní pokuta

3.1 Smluvní pokutu je povinna zaplatit strana, která způsobila nemožnost uzavření Kupní smlouvy. Zejména se jedná o případ, kdy se strana objektivně nesnaží o odstranění Překážky uzavření, či kdy jedna ze stran odmítne podepsat Kupní smlouvu, aniž by byly splněny okolnosti uvedené v článku III. této smlouvy.
3.2 Strany se shodly na smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč, která je dle prohlášení stran vzhledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, přiměřeně vysoká.

3.3 Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje smluvní pokutu.

3.4 Ustanovení o smluvní pokutě je plně oddělitelné od ostatních ustanovení smlouvy a závazky v něm uvedené jsou plně vymahatelné i v případě zániku smlouvy od samého počátku.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.2 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4.3 Tato Smlouva se řídí právem České republiky.

4.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

4.5 Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.


4.6 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

4.7 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.8 Tato Smlouva byla uzavřena v den uvedený v záhlaví této Smlouvy.

 

Zavázaný                                          Oprávněný

 

……………………..                       ………………………….
Petr Mamlas                                  Ládík

 

 

PŘÍLOHA 1

KUPNÍ SMLOUVA NA NEMOVITOU VĚC

TUTO KUPNÍ SMLOUVU (dále jen „Smlouva“) uzavřely dne …………………….

podle ust. § 2079a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“),

následující smluvní strany:

(A)Petr Mamlas, datum narození xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 273 63 Kladno
(dále jen „Prodávající“), a

(B) Ládík, datum narození 8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Praha 7,
(dále jen „Kupující“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k nemovité věci (jak je   specifikováno v Příloze 1 této Smlouvy) (dále jen „nemovitá věc “) z Prodávajícího na Kupujícího a zaplacení Kupní ceny
(jak je definována níže) Kupujícím Prodávajícímu.

1.2 Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá nemovitou věc a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k nemovité věci za podmínek uvedených v této Smlouvě.

1.3 Kupující se zavazuje převzít od Prodávajícího nemovitou věc a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu (jak je definována níže).

2. KUPNÍ CENA

2.1 Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za nemovitou věc v celkové výši 2.654.908,- Kč (slovy: Dvamilionyšestsetpadesátčtyřitisícedevětsetosmkorunčeských) (dále jen „Kupní cena“).

2.2 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu v hotovosti v den podpisu této Smlouvy.

2.3 Prodávající se zavazuje předat nemovitou věc Kupujícímu ve stav popsaném v Příloze 1 této Smlouvy ihned po zaplacení Kupní ceny.

2.4 Prodávající potvrzuje, že Kupující celou Kupní cenu zaplatil v hotovosti při podpisu této Smlouvy a že ji od Kupujícího převzal.

2.5 Kupující potvrzuje, že od Prodávajícího nemovitou věc převzal.

3. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

3.1 Vlastnické právo k nemovité věci a nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem předání Nemovité věci Kupujícímu.

4. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY

4.1 Smluvní strany tímto souhlasí, že Nemovitá věc je na základě této Smlouvy převáděno ve stavu, v jakém je popsáno v Příloze 1 této Smlouvy.

4.2 Prodávající prohlašuje, že je jediným vlastníkem Nemovité věci a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu vlastnického práva k Nemovité věci na Kupujího. Nemovitá věc není součástí společného jmění manželů.

4.3 Prodávající prohlašuje, že na Nemovité věci nevázne zástavní právo ani jiné právo třetí osoby.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5.2 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

5.3 Tato Smlouva se řídí právem České republiky.

5.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

5.5 Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné   či nevynutitelné,   platným   a   vynutitelným   ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

5.6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své.

Tato Smlouva byla uzavřena v den uvedený v záhlaví této Smlouvy.

Prodávající

Petr Mamlas

Podpis:Petr Mamlas

 

Kupující

Ládík....

Podpis: 

 

 

.

 
 
 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář