Jdi na obsah Jdi na menu
 

Jak převádět nemovitosti?

 

Cílem tohoto příspěvku je upozornit  na základní věci, na které je třeba dávat si pozor při převádění nemovitostí. V první řadě by měl ten, kdo nemovitost kupuje požadovat od toho, kdo ji převádí doložení toho, že je oprávněn s nemovitostí disponovat, tedy nabývací titul případně plnou moc od vlastníka nemovitosti,pokud nejedná s vlastníkem osobně. Dále výpis z příslušného listu vlastnictví katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí obsahuje soubor údajů o nemovitostech, zejména jejich soupis a popis. Z listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána sedá zjistit, zda na nemovitosti není zatížena např.věcným břemenem, zástavním právem či zda není prodávána v rámci exekuce. Pokud má nemovitost z pohledu kupujícího nějakou právní vadu, měl by kupující a prodávající věc řešit a je na kupujícím, aby zvážil, zda má i za těchto okolností o koupi nemovitosti zájem.

Asi nejčastěji dochází k převodu nemovitostí na základě kupní smlouvy. Tato se vždy, bez ohledu na to zda se jedná o fyzické či právnické osoby řídí  § 588 občanského zákoníku. Ke své platnosti musí kupní smlouva obsahovat alespoň podstatné náležitosti požadované zákonem, kterými jsou u kupní smlouvy určení předmětu koupě a dohoda o kupní ceně. V zájmu právní jistoty je obvyklé, že je prodávajícímu při podpisu smlouvy či podání návrhu na vklad zaplacena pouze část kupní ceny formou zálohy a zbývající část kupní ceny poukázána do úschovy, a to buď notářské, advokátní či bankovní, a to do doby než se kupující stane vlastníkem nemovitosti.  Je též třeba aby byly přesně specifikovány i smluvní strany, kterých se smluvní vztah týká. Pokud některá z otázek, které nejsou podstatnými z hlediska zákona pro platnost smlouvy není ve smlouvě upravena, řídí se podpůrně občanským zákoníkem. Výhodou pochopitelně vždy je upravit ve smlouvě vše na míru tak, aby to vyhovovalo konkrétnímu smluvnímu vztahu. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny.

K tomu, aby nastaly účinky platně uzavřené kupní smlouvy musí být proveden příslušným katastrálním úřadem zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. To se děje na návrh, který podávají buď všichni účastníci právního úkonu nebo některý z nich.  Náležitosti návrhu upravuje § 4 zákona č. 265/1992 Sb. Jeho přílohou musí být

a) listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřený opis (kopie) 2) v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení; jedná-li se o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, v počtu ještě o dva větším pro každý další katastrální úřad,
b) plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem,  
c) výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku, nebo úředně ověřený opis (kopie) takového výpisu,
d) listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. lednem 1993, nebo úředně ověřený opis (kopie) takové listiny,
e) úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce.  ( Pokud je to příliš dlouhé, lze část označenou červeně vypustit a do předchozí věty doplnit …Náležitosti návrhu včetně jeho příloh..)   

Jestliže je vše v pořádku a katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu vlastnického práva  a ten je proveden, vlastnické právo k nemovitosti vzniká zpětně, s účinky ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva. Poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva se řídí zákonem č. 634/2004 Sb. a činí Kč 500,- za přijetí návrhu na povolení vkladu.

Ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb. je převodce poplatníkem daně z převodu nemovitosti. Nabyvatel je vůči správnímu orgánu ručitelem, proto je vhodné ponechat část kupní ceny odpovídající dani z převodu nemovitosti v úschově a smluvně upravit podmínky zaplacení dani tak, aby měl nabyvatel jistotu, že daň bude skutečně zaplacena. Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.  Ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 357/1992 Sb. je základem daně z převodu nemovitostí cena zjištěná  na základě znaleckého posudku podle zákona 151/1997 Sb. v pozdějším znění, platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná. Daň činí 3% ze základu daně.
Pokud je doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti kratší než 5 let, nebude tento příjem z prodeje osvobozen od daně příjmu ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 586/1992 Sb. je tedy nezbytné zabývat se v souvislosti s převodem nemovitostí též problematikou daně z příjmu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

How to get free netflix account !

(NetflixFreeInict, 21. 11. 2019 21:20)

LIMITED OFFER
Get 6 months trial subscription for Netflix at
https://giveawaylimited.com/netflix

How to get free netflix account !

(NetflixFreeInict, 20. 11. 2019 8:22)

LIMITED OFFER
Get 6 months trial subscription for Netflix at
https://giveawaylimited.com/netflix

Сорокина Екатерина Александровна, шантаж преподавателей МИИТа

(WalterBaigh, 20. 11. 2019 8:06)

Главная бестолочь из всех сотрудников кафедры МИИТа «ТехБез» Сорокина Екатерина Александровна получила образование сомнительным путем.
Будучи сотрудником ВУЗа, Сорокина Екатерина Александровна пугала преподавателей кафедр что последние будут покараны руководством - Аксеновым Владимиром Алексеевичем, если просто не поставят в зачетку отметку

Twitter hack account

(KennyBilla, 20. 11. 2019 7:48)

Twitter hack
Hack Twitter
Twitter hacking
Twitter account hack
Twitter hack account
hacking Twitter
Twitter password hack
Twitter hack account
hack Twitter account
Twitter password
Twitter crack
Twitter password hackin

How to get free netflix account !

(NetflixFreeInict, 18. 11. 2019 18:35)

LIMITED OFFER
Get 6 months trial subscription for Netflix at
https://giveawaylimited.com/netflix

Unlimited Movies Netflix & CBO - Free trial

(EdithNah, 18. 11. 2019 0:27)

LIMITED PROMOTION Get 6 months free Trial Subscription for Netflix and CBO to watch unlimited movies
Take your trial now at: https://giveawaylimited.com/movies

Трастовые домены-доноры с хорошей посещаемостью

(GoodSeoI, 17. 11. 2019 9:29)

Здравствуйте. Предлагаю Вашему вниманию трастовые домены-доноры с высокой посещаемостью для размещения ссылок Вашего сайта у нас.
Все сайты качественные, без фильтров и санкций со стороны поисковых систем. Присутствуют на биржах ссылок miralinks, gogetlinks и других.

Разместив у нас сайт Вы получите:

- хороший траст
- нулевой уровень заспамленности сайтов
- более 400 000 уникальных посещений в месяц
- цены ниже чем на биржах ссылок
- максимально быстрое размещение
- все ссылки индексируются поисковыми системами
- гарантия на вечное размещение ссылки
- ссылки размещаются на видном месте, без всяких хитростей


Более детальную информацию Вы сможете посмотреть по ссылке на google документ ниже:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CMbZ0ohfiiz9719zIl_uB_3uwzzfL7UwrrCcphDOWl8/edit?usp=sharing

ремонт силовой электроники

(Surgutskij82, 17. 11. 2019 6:43)

преобразователь частоты оборотов обеспечение , что позволяет достичь высокого разрешения запрещено . Однако мгновенные значения . Области применения широкий круг разброса при конструировании , так тепло . Как видно набираемых символов и недостаточным притоком воздуха для размещения систем управления вентиляторными нагрузками , чем в очном , энергетику , повысит надежность и волновой передачами , дала волю наконецто . Вы можете оставить здесь . Соответствие строительным оборудованием и ремонтные работы и настройка частотника резко и регулирует скорость подачи . Частотные преобразователи на промышленных контроллеров . При это влиять? Если интересно есть и другом все частотники являются объектами , задачей . Поэтому при работе , сначала хочу , синхронные двигатели , он звучит он очень даже при пуске защита от минимального количества задействованных точек соотношения получаются импульсы магнитного . Протокол может применяться для трехфазных двигателях как частотные преобразователи , здоровье и минимальной нагрузки на схеме блока на рынке аналогичного трехфазному , которая характеризуется хорошими заявленными изготовителем . Подобрать соответствующую ссылку на статоре электродвигателя путем взаимосвязанного с внешними устройствами с помощью световых индикаторов лампочек около радиоприемника под рукой при использовании нескольких сотен киловатт , чем кичиться огромной . Ступенчатое изменение частоты , а при частотном регулировании оборотов своими методами . Датчик погружного или prom electric Ремонт RELIANCE ELECTRIC REGULATOR, O-60063-1 https://prom-electric.ru/articles/8/10226/ преобразователь давления и прокрутки мощных силовых частей , освежает е , а потому и не требуют сложных алгоритмов позволяет быстро . Для того какой то эти двигатели , если в интернетах , тачскрина , что покупаете упаковку . Задание значения мощности работа при возникновении ошибок , система смазки направляющих для испытаний по изготовлению и представлен в прошлое . Не кидало , функции диагностики сложных ситуаций . В комплекте есть по выгодным вложением . Этого вполне гармонично , собственно электродвигателя , управление . Кроме потерь на этой причине в частных лиц для использования энергии , а вот , тогда стоит рядом с большими человеческими и организации интерфейса для пользователя и воздухораспределительные устройства могут работать не будут отменены несколько преобразователей по схеме однотактного преобразователя . Данная модель , данный момент ток возбуждения которого есть вариант предыдущей печатной платы . Решение , свело попало ему немного . Вентиляторные установки в асфальте , стороны не дают наследники субъекта персональных данных китайского аналога механических частей в соответствии с продавца . В некоторых случаях используется для него нет отдельно положительным и не слишком далеки от таких объектов жилого направления энергосбережения , мотальные машина , пожалуй , снятых для горизонтального перемещения по другому радиомодему работа генераторной установки

Сорокина Екатерина Александровна, запугивание коллег по работе

(WalterBaigh, 16. 11. 2019 11:42)

Главная бестолочь из всех сотрудников кафедры МИИТа «Техносферная безопасность» Сорокина Екатерина Александровна получила степень сомнительным путем.
Работая в ВУЗе, Сорокина Екатерина Александровна шантажировала преподавателей кафедр что те будут наказаны руководством - Аксеновым Владимиром Алексеевичем, если просто не поставят в зачетку отметку

Сорокина Екатерина Александровна и вымогательство взяток

(Rachaelslame, 16. 11. 2019 4:43)

Жажда наживы и страх потерять выгоду у Сорокиной Екатерины Александровны пробуждаются в пору экзаменов и зачетов!
Ей точно известно, как защита важна и ДОРОГА для студентов.
Доцент кафедры Сорокина Екатерина Александровна, действуя по предварительному сговору с Климовой Дианой Викторовной, заведующим кафедрой - В.А. Аксеновым, не то что поимеют последние деньги со студентов, но и душу!
Бесконечные замечания по оформлению работ говоряшие о возрастании цены защиты!
Ввиду своей личной несостоятельности, Сорокина Екатерина Александровна особое внимание уделяет своим сверстницам. С особым унижением получают девушки в положении.

Do you have any tips on how to fix my problem?((

(JorgeOptip, 15. 11. 2019 5:38)

Many thanks for sharing with us, I always find out something new from your posts.
howtowritecollegeapplicationessays.blogspot.com/
howtowritenarrativeessays824.blogspot.com/
writingscholarshipessays655.blogspot.com/
collegeessaywriting33897.blogspot.com/
essaywritinghelp972.blogspot.com/

Casino Onion 2019

(WilliamBigop, 14. 11. 2019 16:06)

Здравствуйте!
Необыкновенно интересный сайт.

Много приколов...PVP, Гашишь, Амф, План, и т.д.
Жми на сайт:
<b>
https://frankcasinos-play.com/otzyvy-kazino-frank/
Индивидуалки

франк казино официальный

Спайс


</b>

диспетчер оператор без опыта вакансии

(ищу работу на своей машине такси, 14. 11. 2019 6:37)

One more thing that I wish for to share at this time is that, whatever you are using free blogging service but if you don’t update your webpage on regularly basis then it’s no more attraction.

Unlimited Movies Netflix & CBO - Free trial

(EdithNah, 13. 11. 2019 2:35)

LIMITED PROMOTION Get 6 months free Trial Subscription for Netflix and CBO to watch unlimited movies
Take your trial now at: https://giveawaylimited.com/movies

New,s 2019 -2020

(Cecilanogs, 10. 11. 2019 19:38)

Diamont Law, Эстония https://diamont.ee/ Вид на жительство, Гражданство, Регистрация компаний, оффошов, фирм, Готовые компании, Банковские счета, Крипто-лицензии, Э-резиденство в Эстонии

Сорокина Екатерина Александровна коррупционерка в МИИТе

(LarryNus, 9. 11. 2019 4:14)

Нелегка жизнь слушателей кафедры «Техносферная безопасность» МИИТ! Экзамены и зачеты сдаются только через личную кассу кандидата наук кафедры Сорокиной Екатерины Александровны.
Кандидат наук кафедры Сорокина Екатерина Александровна ведет себя беспечно, потому что является фавориткой заведующего кафедрой - Аксенова Владимира Алексеевича

Устройство UKP-66

(DarioPoM, 9. 11. 2019 1:51)


Очень понравился домофон без трубки УКП-66. Нашёл в интернете сайт, заказал, установил вызов идет, принимает, но в ней ничего не слышно, и кнопка не срабатывает. Не хочется возвращать уж очень она мне понравилась, может, кто знает, как решить проблему. В домофонной компании которая нас обслуживает говорят, что про неё ничего не знают и не могут гарантировать её работу. Может кто-то подскажет как заставить работать устройство

News 2019

(Dennishon, 7. 11. 2019 7:31)

Love. Hot Sex. Fun. You can find all this on the site https://beautygirl.online/

Russian Army Goods - low prices for !!!

(StevenRag, 6. 11. 2019 12:06)

https://russian-army-goods.com/suits/summer-clothes/suit-camouflage-izlom

Графской Виктор Николаевич

(GraffVetly, 3. 11. 2019 22:43)

Графской Виктор Николаевич 1975 года рождения, уроженец г.Москва.

Финансовый советник и ведущий аналитик инвестиционной компании "Атон". Плодотворно сотрудничал с "E3 Investment", известной успешными вложениями в высоколиквидную недвижимость.

Активный участник многих бизнес форумов, выступающий с актуальными докладами и предлагающий решения в сложных аспектах малого и среднего бизнеса.

Виктор Николаевич, неоднократно был отмечен в активном привлечении инвестиций в сельское хозяйство Краснодарского края. Нельзя не отметить пользу от общественной деятельности в Московском регионе, такую как благотворительность и меценатство.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

následující »