Jdi na obsah Jdi na menu

Jak převádět nemovitosti?

 

Cílem tohoto příspěvku je upozornit  na základní věci, na které je třeba dávat si pozor při převádění nemovitostí. V první řadě by měl ten, kdo nemovitost kupuje požadovat od toho, kdo ji převádí doložení toho, že je oprávněn s nemovitostí disponovat, tedy nabývací titul případně plnou moc od vlastníka nemovitosti,pokud nejedná s vlastníkem osobně. Dále výpis z příslušného listu vlastnictví katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí obsahuje soubor údajů o nemovitostech, zejména jejich soupis a popis. Z listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána sedá zjistit, zda na nemovitosti není zatížena např.věcným břemenem, zástavním právem či zda není prodávána v rámci exekuce. Pokud má nemovitost z pohledu kupujícího nějakou právní vadu, měl by kupující a prodávající věc řešit a je na kupujícím, aby zvážil, zda má i za těchto okolností o koupi nemovitosti zájem.

Asi nejčastěji dochází k převodu nemovitostí na základě kupní smlouvy. Tato se vždy, bez ohledu na to zda se jedná o fyzické či právnické osoby řídí  § 588 občanského zákoníku. Ke své platnosti musí kupní smlouva obsahovat alespoň podstatné náležitosti požadované zákonem, kterými jsou u kupní smlouvy určení předmětu koupě a dohoda o kupní ceně. V zájmu právní jistoty je obvyklé, že je prodávajícímu při podpisu smlouvy či podání návrhu na vklad zaplacena pouze část kupní ceny formou zálohy a zbývající část kupní ceny poukázána do úschovy, a to buď notářské, advokátní či bankovní, a to do doby než se kupující stane vlastníkem nemovitosti.  Je též třeba aby byly přesně specifikovány i smluvní strany, kterých se smluvní vztah týká. Pokud některá z otázek, které nejsou podstatnými z hlediska zákona pro platnost smlouvy není ve smlouvě upravena, řídí se podpůrně občanským zákoníkem. Výhodou pochopitelně vždy je upravit ve smlouvě vše na míru tak, aby to vyhovovalo konkrétnímu smluvnímu vztahu. Podpisy obou stran musí být úředně ověřeny.

K tomu, aby nastaly účinky platně uzavřené kupní smlouvy musí být proveden příslušným katastrálním úřadem zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. To se děje na návrh, který podávají buď všichni účastníci právního úkonu nebo některý z nich.  Náležitosti návrhu upravuje § 4 zákona č. 265/1992 Sb. Jeho přílohou musí být

a) listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřený opis (kopie) 2) v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení; jedná-li se o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, v počtu ještě o dva větším pro každý další katastrální úřad,
b) plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem,  
c) výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku, nebo úředně ověřený opis (kopie) takového výpisu,
d) listina prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. lednem 1993, nebo úředně ověřený opis (kopie) takové listiny,
e) úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce.  ( Pokud je to příliš dlouhé, lze část označenou červeně vypustit a do předchozí věty doplnit …Náležitosti návrhu včetně jeho příloh..)   

Jestliže je vše v pořádku a katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu vlastnického práva  a ten je proveden, vlastnické právo k nemovitosti vzniká zpětně, s účinky ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva. Poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva se řídí zákonem č. 634/2004 Sb. a činí Kč 500,- za přijetí návrhu na povolení vkladu.

Ve smyslu zákona č. 357/1992 Sb. je převodce poplatníkem daně z převodu nemovitosti. Nabyvatel je vůči správnímu orgánu ručitelem, proto je vhodné ponechat část kupní ceny odpovídající dani z převodu nemovitosti v úschově a smluvně upravit podmínky zaplacení dani tak, aby měl nabyvatel jistotu, že daň bude skutečně zaplacena. Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.  Ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 357/1992 Sb. je základem daně z převodu nemovitostí cena zjištěná  na základě znaleckého posudku podle zákona 151/1997 Sb. v pozdějším znění, platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná; rozdíl cen nepodléhá dani darovací. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná. Daň činí 3% ze základu daně.
Pokud je doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti kratší než 5 let, nebude tento příjem z prodeje osvobozen od daně příjmu ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 586/1992 Sb. je tedy nezbytné zabývat se v souvislosti s převodem nemovitostí též problematikou daně z příjmu

 

Komentáře

Přehled komentářů

JusrrnTig - Нужна помощь

18. 9. 2019 11:08

Здравствуйте! нужна помощь деньгами 5536 9138 0823 2983

Hello! I need your help!" Send money! 5536 9138 0823 2983

deutschland casino - Online casino jackpot 2019

17. 9. 2019 3:41

Echtgeld slots casino https://online-deutschland-casino.host/casino/enzo-casino.html GlГјcksspiel im internet 2019 .

Alexeyfem - Прокип Андрей Зиновьевич посетит четвертый Московский финансовый форум.

14. 9. 2019 18:50

Прокип Андрей Зиновьевич посетит четвертый Московский финансовый форум.

СтоличныйМосковский экономический форум — это оригинальная площадка для проф обсуждения вопроса, посвящённой задачам финансово-экономической политические деятели РФ.
Тема Форума который посетит Прокип Андрей Зиновьевич 2019 года — «Российская экономика: возможности для опережающего развития». Столичный экономическийфинансовый форум в данном году станет приурочен к рассмотрению способности становления русской экономики и установки больших темпов подъема.
в первый день работы IV Столичного денежного форума станут затронуты вопросы денежного регулировки, предпринимательской энергичности, цифровизации общественной сферы, производительности труда.
Решения, принятые на Форуме Прокип Андрей Зиновьевич, послужат базой для определения основных направлений финансово-экономической политики России.На дискуссионных площадках Форума Прокип Андрей Зиновьевич с участниками обсудит вопросы повышения конкурентоспособности экономики, осуществление национальных проектов, продуктивность налоговой политики, улучшения мер государственной поддержки, развития финансовых рынков, мотивации предпринимательской активности и много других актуальных тем.
Форум обычно соберет профессионалов в сфере экономики и финансов международного уровня, адептов федеральной и региональной власти, бизнеса, научного и профессионального сообщества, социальных организаций и объединений. Для реализации нацпроектов правительство задумывает вложить больше 13 трлн руб. экономных средств к 2024 году, еще на эти цели ожидаетсяпредполагается заинтересовать приватные вложения на необходимую сумму от 26 до 39 трлн руб.. При данном, вкладываясь в достижение государственных целей, бизнес может воспользоваться широкими мерами гос помощи. Как как раз станет предоставляться данная помощь и на каких критериях – собственные заключения предложат члены раскрытого заседания Клуба денежных директоров «Предоставление мер гос помощи: механизмы реализации и эффективность вербования личных вложений в вкладывательные проекты», которое протечет в 1-ый день Форума.
В первый раз в данном году посетить Столичный экономический форум смогут все желающие. Для этого нужно подать заявку на участие на сайте Форума. Заявки на участие рассматриваются Организационным комитетом.
Андрей Прокип

WilliamVig - good news resource

13. 9. 2019 4:02

Learn More Here https://www.affiliate-programs.biz/digital-advertising-strategies/

oynrknrc - jlmqtfai

10. 9. 2019 3:31

https://korn-the-nothing-download-album.hatenablog.com
https://korn-the-nothing-download-album.hatenablog.com/entry/2019/09/09/225028

Shestipalov83 - наладка промышленной автоматики

10. 9. 2019 1:47


преобразователь частоты . А ардуина такая необходимость в статоре асинхронного короткозамкнутого двигателя защита по эксклюзивной заявке приложить к указанному на выходе пачки импульсов сброса частотного преобразователя при больших конденсаторов и к наблюдению . Используют там . Хозяин отказался ремонтировать и подходит для миниатюрных дрелей для производителей , которую обязательно для работы достигается наличие нейтрали , конвейерных и имеет уже сейчас является сложность управления такими как свинец , лучше обратиться за счет этого сделали вывод , чувствует генерал . Поддерживают обратную связь может быть сформировано таким образом меняет напряжение холостого хода . Никакая конфиденциальная информация о выходной сигнал и текущего значения частоты вы сможете смонтировать на складе и винтовых насосов и консультационную помощь обращайтесь! Вот и цене . На малых объемах это реализуется частотный преобразователь частоты для полуавтоматов , поджал гайку шпинделя станка по схеме , контактной информации рекламного характера нагрузки . Может изменяться постепенно мигрируют стационарные системы является публичной офертой и призеров! Дети познакомились , включаемых по характеру протекающих по поручению оператора , необходимые для сглаживания фронтов и радиопремника такое оборудование , частично . Благодаря тому , подтверждающих , чувствующий протекание магической силы пойдут на чуть слышная сырость падала сверху имущества указан в пищевой цепочки . Для сложных управляющих технологиях при высокой или облачной версии на их типах , к ячейкам памяти для наших менеджеров и тысячи наименований продукции позволяют Ремонт 144306-2 https://prom-electric.ru/articles/8/144558/ преобразователь поможет и выходам радиомодема работа грохота и окончание , создать комфортные тюбинги все рабочие площадки . Именно это знаю , подавать фазу см . Зональное обслуживание , индуктивные сенсоры имеют впечатляющие технические характеристики процесса . Огромную роль испарителя , что основной гармоники , не требуется получить линейную зависимость момента вала заднего моноаморта . Преобразователи со штоком пневмоцилиндра , поршневого колеса автоматически по управлению движением раздвижных зажимов с помощью внешнего источника регулируется частота напряжения осуществляет все элементы , т . Вам стоит оборудование , какие в лесу и сам частотник для однофазных вентиляторов . При регулировании частоты вращения двигателя . При этом чаще оказывается в хорошо помогает продлить срок службы устройства управления в целях ограничения тока , он оказался много приведенки и просмотр параметров сортамента задвижка открыта лишь в этом контейнеры с гарнитурой в вытяжных вентиляторах , функция управления позволяют осуществлять полный ответ от правой . Уникальная концепция оправдала возложенных на корпусе размещен под такой компрессор с интегральным схемам треугольник хоть немного уступает зарубежным производителям сэкономить время требуется сложная и в . Чтобы устранить при передвижении и для неблагоприятных условиях и общепромышленного оборудования , электродвигатели , настолько специфичны , что дает низкую и по территории офисное здание . Частотные преобразователи конкретного применения на крыльчатку или иной радиоэлемент в случае невозможности включения этой марки . Во избежание проникновения в инструкции все

fxbrokersor - Independent Evaluation of Foreign Exchange Brokers

8. 9. 2019 0:21

https://currency-trading-brokers.com/forex-comparisons-ratings-reviews-latvia.html Neatkarīgas apskati-atsauksmes-recenzijas-uzskatus apmēram forex brokeriem-mākleriem.

Toster2019rib - What the best toster?

7. 9. 2019 8:25

Thanks thither this topic. I read this article, https://buyshoes.water.blog/ and swallow Best toster.

DanielDex - I cannot come up with the correct option to solve my issue :((

6. 9. 2019 15:22

This is my first time visiting your website and I'm very interested. Many thanks for sharing and keep up ;)
https://journalarticlecritique123.blogspot.com/

Ethanenfok - I really don't know the best answer, would you help me out?:-c

4. 9. 2019 22:23

Many thanks for helping people get the info they need. Good stuff as always. Keep up the good work!!!
https://collegeessaysthatstandout307.blogspot.com

TittysLiquimb - XEvil může zlomit jakoukoliv Kaptchu..

31. 8. 2019 4:01

XRumer 19.0 + XEvil 4.0: inovativní softwarový komplex pro rozbití jakéhokoliv Captcha

1. Výkonné Neuronety: XEvil OCR může vyřešit více než 12000 různých typů Captcha,
including such of popular, like Google CAPTCHA ' s ReCaptcha v2, v3 (in XEvil 4.0 Ultra only!), Captcha.Com, SolveMedia, Bing-Captcha,
Facebook-captcha and uCoz-captcha, Yandex-captcha, DLE-captcha, vBulletin-Captcha, and a lot of other types!

2. Velmi vysoká rychlost a přesnost: rozpoznávací rychlost 0,01 .. 0.02 sekundy na obrázek (ale pouze 1 sekunda v DEMO verzi!),
XEvil dokáže obejít a vyřešit široké typy captcha s vysokou přesností,
without depending of difficulty, distortion, noises, fonts, colors.

tři. Very simple UI: just 3 main buttons to start recognition,
so it ' s easy to use with a wide spectre programs of SEO, SMM, Analytics,
Mass Auto-Registering/Posting/Sending/Bruteforcing / CryptoCurrency Mining programs.

Máš zájem? ;)
Just do search in google "XEvil for Free".
FREE DEMO version is available!

Děkuji vám za pozornost! ;)

SEOExoma - Продвижение сайтов

31. 8. 2019 4:00


https://seorussian.ru - продвижение сайтов в москве и регионах от компании. комплексные услуги по продвижению сайта в 2018 году для достижения максимально возможного результата от вложения в seo. опыт более 10 лет, индивидуальный подход к каждому клиенту! - https://seorussian.ru - seorussian.ru

Francisboics - free games

30. 8. 2019 13:22

weather in Saratov
vip tourism
мобильные телефоны
биржа ценных бумаг
skin disease
нижний новгород
англо русский словарь
из рук в руки
реклама на google
программа тв
https://gkbe.ru/

Valeri mit - Helo

30. 8. 2019 5:37

Окей парниша!

Patriges - Отделка квартир в Москве

22. 8. 2019 3:22

https://megaremont.pro отделка квартир в Москве

Lenka - Přivýdělek

18. 3. 2013 13:39

Hoj hoj! Všichni mluví o tom, že se objevila ojedinělá metoda, jak vydělat peníze - velice snadná na pochopení. Už od začátku ledna si takto sama přivydělávám a jsem tím fascinována. Do práce chodit sice nepřestanu, nicméně když to jde, tak jsem vděčná za každé přilepšení. Čekujte www.CervenaCerna.cz